05 mai 2012

PROGRAMUL DE GUVERNARE 2012 USL


Rezumat


Elaborarea prezentului Program de Guvernare a ţinut cont de perioada relativ scurtă de timp existentă până la alegerile parlamentare, de situaţia economică şi socială în care se află România şi de contextul internaţional care continuă să fie dominat de incertitudine şi instabilitate economică şi financiară.
Un criteriu determinant în stabilirea obiectivelor şi strategiilor guvernamentale a fost cel al concordanţei cu responsabilităţile pe care România şi le-a asumat în raport cu partenerii săi europeni şi euroatlantici. De asemenea, ceea ce a contat in mod prioritar a fost nevoia resimţită la nivel social a unei guvernări care să fie mai aproape de oameni, mai transparenta, mai eficienta, care să oprească abuzurile de până acum, sa consolideze statul de drept, să corecteze greşelile pe care fosta guvernare le-a făcut, să introducă mai multă justiţie socială şi să ofere o speranţă şi o direcţie de evoluţie spre dezvoltarea durabila a întregii societăţi.
(...)
Propunem o buna guvernare, care să redea românilor speranţa, demnitatea şi mândria de a trăi în ţara lor. De aceea, programul de guvernare încearcă să schimbe fundamental logica în care s-a realizat exercitarea puterii până acum. Va trebui sa guvernam pentru oameni, nu numai pentru indicatori macroeconomici, in niciun caz pentru clientela politică.
(...)
Având în vedere perioada scurtă de timp în care va exercita guvernarea, am stabilit următoarele priorităţi esentiale:
1. Respectarea legilor, fără excepţii, fără derogări sau scuze;
2. Repararea inechităţilor sociale;
3. Implementarea unei viziuni economice de lungă durată, care să ofere predictibilitate, locuri de muncă şi să protejeze resursele naturale ale ţării;
4. Depolitizarea administraţiei publice. Doar miniştrii şi secretarii de stat vor fi numiţi şi sprijiniţi politic;
5. Toleranţă zero faţă de corupţie şi clientelism. Continuarea eforturilor pentru atingerea obiectivelor din Mecanismul de Cooerare şi Verificare.
Pentru a asigura o bază solidă de susţinere a iniţiativelor şi măsurilor guvernamentale, rămânem consecventi unei maniere de lucru bazate pe dialog politic, social şi economic şi pe consultarea societăţii civile şi a tuturor celor interesaţi şi vizaţi de politicile ce urmează a fi implementate.
Printre cele mai importante masuri propuse pentru fiecare domeniu se numara:

BUGETUL PUBLIC ȘI POLITICA ECONOMICĂ
Realizarea unui mix eficient între politicile de stimulare a creșterii economice și obiectivul asigurării stabilității economice și financiare a țării;
· În acest scop, vom continua acordurile cu partenerii externi (Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și alții) și vom respecta prevederile acestora.
· Execuția bugetară se va realiza de o manieră prudentă, concomitent cu respectarea obligațiilor asumate către diferite categorii de cetățeni, și anume, în cursul acestui an, reîntregirea salariilor personalului bugetar la nivelul din iunie 2010 și restituirea sumelor reținute fără bază legală pensionarilor; · Creșterea încasărilor bugetare prin eficientizarea administrării fiscale, îndeosebi prin aplicarea de proceduri moderne de control, lupta fermă împotriva evaziunii fiscale și a corupției, precum și prin utilizarea cu rezultate cuantificabile a banului public (reducerea drastică a cheltuielilor materiale ale instituțiilor bugetare și ierarhizarea investițiilor publice în funcție de influențele economico-sociale favorabile ale acestora); · Elaborarea pe baze fundamentate a cadrului bugetar multianual pentru stimularea mediului de afaceri și întărirea clasei mijlocii; · Guvernul susține semnarea de către România a Tratatului Fiscal promovat la nivel european și va stimula dezbaterea publică a prevederilor sale, urmând să adopte cu operativitate și alte măsuri de întărire a guvernanței economice adoptate la nivelul Uniunii Europene.

AFACERI EUROPENE:
GESTIONAREA FONDURILOR STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE
Creşterea substantiala a gradului de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune până la 31 decembrie 2012.
Demararea implementării schemei privind reabilitarea termică a clădirilor, finanţată prin Programul Operaţional Regional, după aprobarea de către Comisia Europeană a realocării sumei de 150 milioane Euro de la Fondul Social European la Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

COORDONAREA PROCESULUI DE GESTIONARE A AFACERILOR EUROPENE
Promovarea intereselor României în cadrul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual al UE post 2013, principalul obiectiv fiind acela de a-şi îmbunătăţi poziţia de beneficiar net în relaţiile financiare cu UE faţă de cea din actuala perspectivă prin asigurarea unei finanţări adecvate pentru politicile europene şi în special pentru cele de interes major pentru România.

SĂNĂTATE
Finalizarea, promovarea și aprobarea noului proiect de lege a sănătății
Implementarea unui proiect pilot cu privire la salarizarea diferențiată, în funcție de performanță, a personalului din sistemul sanitar
Creșterea accesibilității populației vulnerabile la servicii medicale
Înființarea centrelor multifuncționale în zonele în care și-au încetat activitatea spitalele considerate ineficiente, pentru creșterea accesibilității populației la servicii medicale de specialitate
Înființarea de noi centre de primire urgențe în zonele cu risc crescut
Promovarea consumului de medicamente generice pentru populatie (medicamente mai ieftine, dar la fel de eficiente).

ECONOMIE, COMERȚ ȘI MEDIUL DE AFACERI
Îmbunătăţirea performanţelor întreprinderilor de stat, prin restructurare, cu scopul reducerii pierderilor acumulate de acestea, şi prin restrângerea arieratelor, care la finele anului 2011 reprezentau 2,6% din PIB. Implementarea acelor măsuri fiscale menite să deblocheze plăţile şi mecanismele de compensare a TVA
Auditarea şi evaluarea tuturor contractelor de achiziţii de bunuri şi servicii şi de consultanţă din punctul de vedere al necesităţii, oportunităţii şi eficientizării actului decizional
Implementarea corectă a legislaţiei europene în domeniul energiei („Pachetul 3 energie”) şi asigurarea independenţei reglementatorului, prin trecerea ANRE în subordinea Parlamentului
Regândirea sistemului de redevenţe şi a taxelor de exploatare a resurselor în acord cu prevederile comunitare.
Continuarea procesului de privatizare, mai ales acolo unde şi atunci când privatizarea aduce responsabilitate şi chibzuinţă în gestionarea activelor economice şi a resurselor, dar după finalizarea auditului asupra activităţii Guvernului precedent şi clarificarea situaţiei reale, tehnice şi economice a societăţilor supuse acestui proces.

CULTURA
Elaborarea proiectului Codului patrimoniului cultural, prin integrarea prevederilor conţinute în legile şi actele normative în vigoare, precum şi prin regândirea sistemului instituţional.
Semnarea Convenţiei cadru a Consiliului Europei cu privire la valoarea patrimoniului cultural pentru societate şi ratificarea sa de catre Parlamentul României.
Reinstituirea programului „Patrimoniului în pericol” destinat muzeelor etnografice în aer liber pe bază de cofinanţare cu contribuţie privată, mecenat şi sponsorizări.
Încheierea unor parteneriate cu autorităţile locale privind finanţarea şi amplasarea monumentelor de for public.
Măsuri prioritare: protejarea unor valori culturale romanesti precum:
· Cetatile dacice din Muntii Orastiei
· Ansamblul monumental „Calea Eroilor” de la Targu-Jiu
· Ceramica de Horezu

ADMINISTRAȚIE ȘI INTERNE
Îmbunătăţirea cooperării dintre instituţiile abilitate în combaterea evaziunii fiscale şi a contrabandei (ANAF, IGPF şi IGPR)
Implementarea strategiei sectoriale pentru combaterea corupţiei în structurile MAI
Continuarea eforturilor pentru aderarea României la Spaţiul Schengen prin ridicarea controalelor la frontierele maritime şi aeriene şi stabilirea termenului de ridicare a controalelor la frontierele terestre
Continuarea implementării sistemului integrat de securizare a frontierei
Adoptarea măsurilor necesare pentru desfăşurarea alegerilor locale şi parlamentare în condiţii de deplină legalitate
Organizarea transparentă şi corectă a concursurilor pentru recrutarea şi promovarea în funcţiile publice şi în celelalte posturi din administraţia publică exclusiv pe bază de competenţă profesională
Eliminarea tuturor formelor de discriminare în alocarea fondurilor guvernamentale destinate autorităţilor publice locale
Promovarea Strategiei Naţionale Anticorupţie în vederea acceptării de către Parlamentul României
Adoptarea măsurilor necesare astfel încât prefecţii şi subprefecţii să asigure condiţiile pentru buna desfăşurare a procesului electoral

APĂRARE
Îndeplinirea obligațiilor asumate prin Parteneriatul strategic cu SUA
Iniţierea unui proces de promovare a personalului pe baza principiilor meritocrației, a stării de sănătate și capacităților fizice ale personalului;
Demararea consultărilor cu societatea civilă pentru reconstrucția sistemului de pensii ocupaționale.

JUSTIȚIE
Realizarea cu prioritate a obiectivelor asumate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV), iar în acest sens implementarea noilor coduri rămâne un obiectiv fundamental
Iniţierea urgentă a unor dialoguri cu colectivele de conducere ale instanţelor judecătoreşti, cu Consiliul Superior al Magistraturii(CSM), cu asociaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, cu avocaţii, notarii, consilierii juridici, în vederea adoptării unui calendar corect şi realist, fără sincope sau întârzieri nejustificate, al intrării în vigoare a noilor coduri: intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă (termen estimat: 1 septembrie 2012), precum şi pregătirea corespunzătoare a intrării în vigoare a noului Cod penal şi a noului Cod de procedură penală (termen estimat: primul semestru al anului 2013)

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
Accelerarea procesului de comasare a terenurilor agricole prin măsuri de sprijinire a efectuării cadastrului, asigurarea cadrului legal şi instituţional necesar comasării şi adoptarea de măsuri care să încurajeze tranzacţiile cu terenuri agricole în scopul comasării
Implementarea unui program special de refacere a infrastructurii de irigaţii cu finanţare din fonduri europene

DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI TURISM
Accelerarea procesului de absorbție a fondurilor europene în cadrul Programului Operațional Regional prin transferul responsabilităților de control și monitorizare a proiectelor de la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale la nivelul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională, simplificarea procedurilor de rambursare a cheltuielilor efectuate de beneficiarii de fonduri,
stabilirea unor termene maxime pentru rambursarea de către minister a cheltuielilor realizate de către beneficiari, precum și reglementarea situației proiectelor pentru care nu se depun cereri de rambursare a cheltuielilor de către beneficiari în termen de maxim un an
Revizuirea proiectelor incluse în Programul Național de Realizare a locuințelor sociale destinate tinerilor precum și persoanelor evacuate din locuințe de către foștii proprietari pentru ca acestea să corespundă scopului pentru care au fost elaborate programele

TRANSPORTURI
Respectarea condiţiilor contractuale privind finanţarea şi termenele de finalizare a investiţiilor în derulare
Finalizarea secţiunilor de autostradă şi a centurilor ocolitoare aflate în construcţie (Autostrada Bucureşti-Ploieşti, Autostrada Cernavodă-Constanţa, varianta de ocolire Deva-Orăştie la standard de autostradă, centurile cu profil de autostradă Arad şi Constanţa), a unor proiecte de reabilitare a drumurilor naţionale în curs de execuţie, precum şi finalizarea altor obiective de infrastructură
Demararea lucrărilor de execuţie pentru tronsoanele de autostradă, cu finanţare europeană, aflate pe Coridorul IV Pan-European: (Timişoara-Lugoj, Lugoj-Deva)

DIPLOMAȚIE ȘI AFACERI EXTERNE
Dezvoltarea şi consolidarea profilului României în UE şi NATO şi punerea în valoare cu mai mare eficacitate a beneficiilor ce decurg din statutul României de membru al celor două structuri
Continuarea eforturilor de promovare şi acţiunilor ferme de susţinere a aspiraţiilor de integrare europeană ale Republicii Moldova va avea un loc central

EDUCAȚIE
Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale
Deblocarea posturilor din învăţământul superior
Susţinerea doctoranzilor și post-doctoranzilor prin burse din programe POSDRU
Utilizarea fondurilor structurale pentru dezvoltarea infrastructurii comune orientate pe cercetare sau tehnologie
Gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor

MUNCĂ, FAMILIE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
Reîntregirea salariilor personalului bugetar
Reanalizarea acordului tripartit privind evoluţia salariului minim brut pentru 2012- 2016
Definitivarea sistemului ghişeului unic pentru angajatori
Crearea cadrului legislativ pentru realizarea cardului de asigurat

MEDIU
Operationalizarea Fondului de Mediu prin alocarea cu prioritate a resurselor pentru investitii verzi si crearea de locuri de munca verzi
Adoptarea unei Strategii si a unui Plan National de gestionare a deseurilor
Instituirea imediata a unui moratoriu privind exploatarea gazelor de sist pana la finalizarea studiilor ce se afla in derularea la nivel european privind impactul asupra mediului prin procedeul de fractionare hidraulica.

DE ZIUA BĂRBATULUI FEMEIA CONDUCE!AGERPRESS, preluat de MESAGERUL DE COVASNA:
Concurs de îndemânare auto pentru femei, în avanpremiera Zilei Bărbatului
Şoferiţele din Sfântu Gheorghe sunt invitate să participe vineri la un concurs de îndemânare auto, pentru a “spulbera” miturile potrivit cărora femeile conduc prost.


Concursul va fi organizat între orele 18,00 şi 19,00 în faţa Teatrului din Sfântu Gheorghe şi va consta într-o cursă printre jaloane.
Iniţiatoarea concursului, Corina Bote, a precizat că evenimentul constituie un “manifest” în avanpremiera Zilei Bărbatului, iar toate concurentele care vor trece cu bine această probă vor primi câte un simbol “Conduc bine!”, o diplomă de participare şi o bere fără alcool.
“În Sfântu Gheorghe, noi, femeile suntem buni şoferi: nu claxonăm, dăm prioritate atunci când trebuie, nu înjurăm, mergem cu viteza regulamentară etc. Suntem convinse că miturile din trafic ne clasifică pe nedrept ca nepricepute la volan. Drept urmare, pe data de 4 mai, fix cu o zi înainte de Ziua Bărbatului – 5 mai, noi, reprezentantele sexului frumos, ne vom strânge în centrul oraşului pentru a distruge acest mit”, a menţionat Corina Bote.
Oana Mălina Negrea/AGERPRESOBSERVATORUL DE COVASNA, www.covasnamedia.ro:
Manifest de Ziua Bărbatului. Femeia conduce bine!

http://eletmod.transindex.ro/images/v.gif

http://eletmod.transindex.ro/images/v.gif
http://eletmod.transindex.ro/images/v.gif
http://eletmod.transindex.ro/images/v.gifVineri, 4 mai, în ajunul Zilei Internaţionale a Bărbatului, în centrul oraşului Sfântu Gheorghe, pe strada din faţa Teatrului, va avea loc evenimentul„Femeia conduce bine!”. Între orele 18 şi 19, şoferiţele din Sfântu Gheorghe care nu cred în miturile rutiere referitoare la “femei la volan” sunt aşteptate să participe la o demonstraţie de îndemânare printre jaloane. Practic, fiecare şoferiţă prezentă care va trece de proba jaloanelor va primi un simbol „Conduc bine!”, diplomă de participare, şi o bere fără alcool pentru a putea conduce pe data de 5 mai, când toţi bărbaţii îşi sărbătoresc ziua.
„În Sfântu Gheorghe, noi, femeile suntem buni şoferi: nu claxonăm, dăm prioritate atunci când trebuie, nu înjurăm, mergem cu viteza regulamentară etc. Suntem convinse că miturile din trafic ne clasifică pe nedrept ca nepricepute la volan. Drept urmare, pe data de 4 mai, cu o zi înainte de Ziua Bărbatului – 5 mai!, între orele 18 şi 19, noi, reprezentantele sexului frumos, ne vom strânge în centrul oraşului pentru a distruge acest mit, vom face o foarte scurtă demonstraţie de îndemânare pe strada din faţa Teatrului şi ne vom bucura împreună!”, a declarat Corina Bote, iniţiatoarea evenimentului, cea mai premiată femeie din automobilismul covăsnean, atât la probele de viteză, cât şi de îndemânare.


RADIO TÂRGU MUREŞ; Şoferiţele din Sf. Gheorghe, invitate la test de îndemânare.

Şoferiţele din Sfântu Gheorghe invitate la concurs de îndemânare auto!
Şoferiţele din Sfântu Gheorghe sunt invitate să participe mâine la un concurs de îndemânare auto pentru a „spulbera" miturile potrivit cărora femeile conduc prost.
Concursul va fi organizat între orele 18 şi 19 în faţa Teatrului din Sfântu Gheorghe şi va conta într-o cursă printre jaloane.
Iniţiatoarea concursului, Corina Bote a precizat că evenimentul constituie un „manifest" în avanpremiera Zilei bărbatului, iar toate concurentele care vor trece cu bine această probă vor primi câte un simbol „Conduc bine!", o diplomă de participare şi o bere fără alcool.
Corina Bote a menţionat că deşi femeile sunt calme în trafic şi respectă regulile de circulaţie sunt catalogate  pe nedrept de către bărbaţi ca fiind nepricepute la volan. Şoferiţele din Sfântu Gheorghe vor să distrugă acest mit şi să-i determine pe bărbaţi să renunţe la ideile preconcepute.
Mara Deleanu 
TRANSINDEX.RO: "Jól vezetek!" Női sofőrök akciója Sepsiszentgyörgyön

Május 4-én, pénteken 18 és 19 óra között, egy nappal a nemzetközi férfinap előtt a sepsiszentgyörgyi női sofőrök ügyességi bemutatót szerveznek a Tamási Áron Színház előtti útszakaszon. A nő jól vezet! című rendezvényen a próbát teljesítő női vezetők kapnak egy "Jól vezetek!" matricát, egy részvételi oklevelet és egy alkoholmentes sört. Az esemény szervezői várják mindazokat, akik nem hisznek a női sofőrökről szóló mítoszokban - írja a Covasnamedia.ro.  "Sepsiszentgyörgyön mi, a nők jól vezetünk: nem dudálunk, előnyt adunk akkor, amikor kell, nem káromkodunk, betartjuk a sebességkorlátozást stb. Meggyőződésünk, hogy a hiedelem, miszerint nem értünk a vezetéshez, igazságtalan" - nyilatkozta Corina Bote, az esemény kezdeményezője. Hozzátette, a bevárosi akció során le fogják rombolni ezt a negatív mítoszt, bemutatót tartanak, és mindenki jól fogja érezni magát. Bote egyébként a gyorsasági és ügyességi versenyeken a legelismertebb női gépkocsivezető Kovászna megyében. (covasnamedia.ro)

HAROMSZEK> Ma délután rendhagyó kezdeményezés helyszíne lesz a sepsiszentgyörgyi Korzó: hattól egy órán át női autóvezetők tartanak ügyességi bemutatót.
Corina Bote azért kezdeményezte a rendezvényt, hogy bebizonyíthassák: hamis az a mítosz, miszerint nő nem való kormánykerékhez. A bemutatón részt vevők Jól vezetek! matricát és egy-egy alkoholmentes sört kapnak – hogy másnap, a férfiak napján ők is ihassanak.(vop)

02 mai 2012

ASOCIAŢIA PENTRU COMUNITATE A MURIT!


Agerpres - Covasna: Guruianu (PNL) reproşează PDL că a compromis 'Asociaţia pentru comunitate'
RADIO MUREŞ: Numele „Asociaţiei pentru comunitate” a fost compromis.
  • COVASNA
  • |
  • 02 mai 2012


Preşedintele filialei PNL Sfântu Gheorghe, Mădălin Guruianu, care candidează pentru funcţia de primar al municipiului, reproşează liderilor PDL Covasna că au compromis 'Asociaţia pentru comunitate', târând numele acesteia într-o alianţă electorală.
Guruianu a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că PDL Covasna a folosit numele asociaţiei în scop politic, încheind la nivelul judeţului o alianţă cu Partida Romilor sub denumirea 'Alianţa Civică pentru Comunitate' (ACC). Acesta a subliniat că 'Asociaţia pentru comunitate' a fost înfiinţată în urmă cu mai mulţi ani de şapte tineri din Sfântu Gheorghe cu scopul de a consolida relaţiile interetnice, iar de-a lungul timpului au reuşit să atragă în jurul acestui ONG şi alte persoane care le-au împărtăşit idealurile. Guruianu, care s-a numărat printre membrii fondatori ai asociaţiei, a mai spus că liderii PDL nu l-au consultat şi nici nu i-au cerut acordul pentru a folosi această denumire.

PDL a recurs la o strategie insidioasă, da'că nu de-a dreptul jenantă (...). Această alianţă electorală încheiată între PDL şi Partida Romilor echivalează cu decesul adevăratei Asociaţii pentru comunitate (...) Deci în momentul de faţă avem un competitor electoral cu două tipuri de electorat - cel al PDL şi al Partidei Romilor, care nu trebuie confundat cu Asociaţia pentru comunitate', a declarat Mădălin Guruianu. Acesta a conchis că democrat-liberalii încearcă să se folosească de notorietatea asociaţiei pentru a obţine voturi la viitoarele alegeri locale.

Preşedintele PDL Covasna, Dan Manolăchescu, şi el membru fondator al asociaţiei, a declarat că sintagma 'pentru comunitate' nu îi aparţine exclusiv lui Mădălin Guruianu.

'Vă pot spune că am cerut acordul membrilor fondatori ai asociaţiei - în afara lui Mădălin Guruianu care e de ceva vreme în politică, şi am primit acordul lor (...) Probabil că pe Mădălin Guruianu îl doare tare acest lucru deoarece întreaga sa campanie electorală se bazează pe acest concept, 'pentru comunitate'. Nu e brandul lui şi nici al meu', a mai spus Manolăchescu, amintind, totodată, că Guruianu a plagiat anumite idei şi şi-a însuşit mai multe proiecte ale 'Asociaţiei pentru comunitate', enumerând printre acestea 'Şcoala de campanie'.


Aşa consideră preşedintele PNL Sfântu Gheorghe, Mădălin Guruianu, care candidează pentru funcţia de primar al municipiului.
Guruianu a arătat azi, în cadrul unei conferinţe de presă, că PDL Covasna a folosit numele asociaţiei în scop politic, încheind la nivelul judeţului o alianţă cu Partida Romilor sub denumirea "Alianţa Civică pentru Comunitate" (ACC). Acesta a ţinut să sublinieze că "Asociaţia pentru comunitate" a fost înfiinţată în urmă cu mai mulţi ani de şapte tineri din Sfântu Gheorghe cu scopul de a consolida relaţiile interetnice. Guruianu, care s-a numărat printre membrii fondatori ai asociaţiei, a mai spus că liderii PDL nu l-au consultat şi nici nu i-au cerut acordul pentru a folosi această denumire.
Acesta a conchis că democrat-liberalii încearcă să se folosească de notorietatea asociaţiei pentru a obţine voturi la viitoarele alegeri locale.P.S. CEI 7 MEMBRII FONDATORI AI ASOCIAŢIEI PENTRU COMUNITATE: 

DANIEL ŞANTA - întrebat de mine telefonic, a infirmat că ar fi fost consultat în această problemă
CIPRIAN NIŢU - am vorbit personal şi a infirmat că ar fi fost consultat
DRAGOŞ TATU - am vorbit personal şi a infirmat că ar fi fost consultat
TUDOR CERNEA - nu am reuşit să iau legătura cu el să-mi confirme sau infirme...
FLORIN CHERESTEŞ - nu am reuşit să iau legătura cu el să-mi confirme sau infirme... 
DAN MANOLĂCHESCU
MĂDĂLIN GURUIANU

plus 
ŞTEFAN JOOS, fost vicepreşedinte al Asociaţiei Pentru Comunitate - nu a fost consultat
EMIL PANTELIMON, fost preşedinte al Asociaţiei Pentru Comunitate - nu a fost consultat
update: TUDOR CERNEA a răspuns şi el şi a infirmat faptul că i s-ar fi cerut acordul pentru Alianţa pentru Comunitate - PDL + Partida Romilor...

TRAGEŢI DUMNEAVOASTRĂ CONCLUZIILE ...


01 mai 2012

cum ne-am petrecut Ziua noastră...

Am sărbătorit alături de prieteni dragi, invitaţi şi cunoştinţe din ţară şi din afara ei, aşa cum se cuvine, timp de 9 zile... Au fost multe, enorm de multe evenimente, dar o să vă punctez rapid unde ne-am bucurat noi...

Sâmbătă a fost conferinţa şi lansarea de carte Dan Puric, plus excelentul concert de deschidere de la Biserica Catolică.
Duminică am vernisat la Muzeul Spiritualităţii Româneşti de sub Catedrală, expoziţia "Icoane Ortodoxe prin ochii unui secui catolic".
Luni a fost ziua Teatrului Andrei MUreşanu cu spectacolul "Norway Today" la Sala Albastră a Bibliotecii Judeţene.
Marţi şi Miercuri am pregătit ultimele detalii pentru weekend-ul de foc...
Joi a fost bucuria întâlnirii cu Horaţiu Mălăele şi Nicolae Urs în "Măscăriciul", plus o cină cu domnii la Bastion şi promisiunea că vom redeschide cinematograful din Sfântu Gheorghe cu o priecţie de gală a filmului "Nunta mută"!
Vineri am amenajat Cortul de Tineret de dimineaţă, la prânz am fost ca în fiecare an la parada de deschidere, de la 15.30 am deschis şi noi oficial activităţile împreună cu colegii de la Harit şi cu dl primar, împreună cu Grupul Ecou - "Ven Europa" şi "Vinovaţii fără vină", plus trupa Minestrone Band şi ale lor instrumente din legume. 
A urmat o succesiune de programe care au curprins concerte, lansări, karaoke, expoziţii, bineînţeles, atât în română, cât şi în maghiară. Plus sesiunile de autografe Taxi, Iris şi Felicia Filip. Plus Treasure Hunt şi Biblioteca Vie. Plus vizitele prin târgul din centru, prin Grădina Artelor de la Muzeul Naţional Secuiesc, pe la Expoziţia de la Sala Sporturilor şi al său concurs de tocăniţe, concertele de pe scenele secundare, dar mai ales superevenimentele de pe scena mare: TAXI, REPUBLIC, BOBAN MARKOVIC - sâmbătă şi IRIS CU FELICIA FILIP şi OMEGA - duminică, plus focul de artificii de la final!
duminică am mai avut şi două şedinţe festive la Consiliul Local - una de decernare a premiilor Pro Urbe la Sala Albastră a Bibliotecii, plus un prânz cu premianţii şi una în Sala Mare a Primăriei, la semnarea actelor de înfrăţire cu un oraş din Ungaria...

Una peste alta, au fost multe, dar intensitatea şi munca din spatele evenimentelor nu puteau rămâne neobservate, astfel că la sfârşit cred că putem felicita pe toţi cei care au pus umărul la crearea unei noi ediţii d emare succes a Zilelor Sfântu Gheorghe, aşa cum se cuvine unui oraş care a sărbătorit a 551 aniversare. 
La mulţi ani!


şi ca să "nu ne ieşim din formă", luni dimineaţă, împreună cu 8 prieteni, am pornit spre Plaiul Foii, am urcat până la refugiul Diana şi la Vârful Urşilor şi ne-am întors spre seară acasă, la Sfântu Gheorghe...
WE LOVE SAINT GEORGE!